CAPA: A computer-assisted proof for H(4)≥24 in Hilbert’s sixteenth problem

  • Date: –14:15
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 64121
  • Lecturer: Florent Bréhard
  • Organiser: Department of mathematics
  • Contact person: Florent Bréhard
  • Seminarium