Protokoll från styrelsemöte för CIM 2019-09-06

Närvarande med rösträtt
 
Närvarande utan rösträtt Frånvarande
Sverker Holmgren
Jan-Erik Gustavsson
Peter Broqvist
Silvelyn Zwanzig
Jörgen Östensson
Andrew Hooker
Johan Elf
Natasa Sladoje
Jordi Lluis Figueras
Benjamin Meco
Warwick Tucker
Maxim Zabzine
Irina Temiz
Gabriele Messori

1. Mötets öppnande

Kort presentationsrunda.

2. Val av justeringsperson

Johan Elf valdes till justeringsperson.

3. Arbetsspråk i styrelsen

Frågan om vilket språk som skall användas vid styrelsemöten och vid dokumenthantering lyftes.

Beslut: Det beslutades att styrelsemöten skall hållas på engelska, men att dokument kan skrivas på antingen engelska eller svenska beroende på till vilken målgrupp det riktar sig.

4. CIMs styrdokument

Sverker Holmgren redogjorde för innehållet i de styrdokument som ligger till grund för CIMs verksamhet och dess styrelses sammansättning/arbetsuppgifter.

Beslut: Styrelsen bör uppdatera CIMs strategidokument. Jörgen Östensson fick till uppgift att utarbeta ett utkast att diskutera på strategiworkshopen som nämns nedan.

5. Styrelsens sammansättning

Valet av vice ordförande och övriga representanter i CIMs styrelse diskuterades.

Beslut: Det beslutades att bordlägga valet av vice ordförande tills nästa styrelsemöte. Jörgen Östensson fick till uppgift att kontakta UTN och föreslå att en CIM-doktorand väljs som studentrepresentant i styrelsen.

6. Verksamhetsrapport från 2018 och arbetsplan för 2019

Jörgen Östensson presenterade den verksamhetsrapport från 2018 och arbetsplan för 2019 som skickats till fakultetskansliet av tidigare styrelse.

7. CIMs budget

En översiktlig redogörelse för CIMs budgetstatus gavs av Jörgen Östensson.

8. Rapport från föreståndaren

Jörgen Östensson gav en överblick av nuvarande CIM-doktorander samt en kort sammanfattning av de CIM-aktiviteter som utförts under det gångna året, och som planeras under det resterande året.

9. Doktorandrekrytering 2020

Ett preliminärt förslag till tidplan/hanteringsprocess för doktorandrekrytering 2020 presenterades av Jörgen Östensson. Inför nästa styrelsemöte presenteras ett förslag för beslut.

10.  Tid för kommande styrelsemöte

Tidpunkt för kommande styrelsemöte diskuterades. Sverker Holmgren föreslog att detta bör hållas i anslutning till en strategiworkshop någon gång i början av november, på vilken CIMs kommande verksamhet planeras.

Beslut: Jörgen Östensson skickar ut en Doodle med förslag på datum för strategidag/styrelsemöte.

11. Övriga frågor

Det diskuterades huruvida kallelser till styrelsemöten skall ske via email eller Medarbetarportalen. Jörgen Östensson får till uppgift att utreda vad som är lämpligast med anledning av GDPR etc.

Vid protokollet: Jörgen Östensson

Justeras: Johan Elf

Ordförande: Sverker Holmgren