2019-11-12

Närvarande med rösträtt Närvarande utan rösträtt  Frånvarande 

Sverker Holmgren 
Jan-Erik Gustavsson 
Silvelyn Zwanzig 
Irina Temiz 

Jörgen Östensson 
Andrew Hooker 
Johan Elf 
Natasa Sladoje 
Elisbeth Wetzer 
Benjamin Meco 
Warwick Tucker 
Maxim Zabzine 
Peter Broqvist 
Gabriele Messori 
Jordi Lluis Figueras 

 
1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsperson
Silvelyn Zwanzig valdes till justeringsperson.

3. Val av vice ordförande
Jan-Erik Gustavsson valdes till vice ordförande i styrelsen för CIM.

4. CIMs strategidokument
Under förmiddagens strategiworkshop presenterade föreståndare Jörgen Östensson ett förslag till strategidokument för CIM.

Beslut: Det föreslagna strategidokumentet fastställdes efter mindre justeringar. Det har bifogats detta protokoll.

5. Doktorandrekrytering 2020
Under strategiworkshopen presenterade föreståndaren ett preliminärt förslag till rekryteringsprocess för doktorandutlysningen 2020.

Beslut: Det beslutades att följa det preliminära förslaget till rekryteringsprocess som presenterats av föreståndaren. Det föreslogs preliminärt att utlysa fyra nya doktorandtjänster. Den arbetsgrupp som nämnts i förslaget, och som har till uppgift att bedöma vilka projektförslag som skall accepteras och vilka sökande som skall kallas till intervju, beslutades bestå av Sverker Holmgren, Silvelyn Zwanzig och Jörgen Östensson. Jörgen är sammankallande. Preliminär tidplan för rekryteringsprocessen bifogas detta protokoll.

6. CIM-aktiviteter
Under förmiddagens strategiworkshop diskuterades möjliga aktiviteter och verksamheter, samt andra frågor av betydelse för CIM. Beslut: Under styrelsemötet beslutades att

  • Jörgen Östensson ska samråda med Elisabeth Wetzer om olika möjlighter att skapa en gruppgemenskap för CIM-doktorander.
  • Tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utforma nya doktorandkurser av "typisk CIM-karaktär". Gruppen består av Sverker Holmgren, Silvelyn Zwanzig, Elisabeth Wetzer, Jan-Erik Gustavsson, Irina Temiz och Jörgen Östensson. Jörgen är sammankallande.
  • CIM i nuläget inte ska ägna sig åt konsultverksamhet av det slag som gjorts tidigare.
  • CIM:s styrelse/föreståndare ska ej i nuläget ägna sig åt att söka externa anslag. Detta arbete överlåts åt potentiella handledare/projekt.
  • Jörgen Östensson får till uppgift att uppdatera CIM:s webbsida. (T.ex. kan den uppdateras med en översiktlig beskrivning av tidigare utförda doktorandprojekt, och en övergripande beskrivning av nu pågående doktorandprojekt. Listan över doktorander kan uppdateras med information om handledare och biträdande handledare. Eventuellt kan även länkas till tidigare avhandlingar.)


7. Tid för kommande styrelsemöte
Beslut: Jörgen Östensson skickar ut en Doodle med förslag på datum för nästa styrelsemöte, som bör hållas under första veckan i februari 2020.

Bilagor:
1. Beslutat strategidokument
2. Preliminär plan för doktorandrekryteringsprocessen 2020

Vid protokollet: Jörgen Östensson
Justeras: Silvelyn Zwanzig
Ordförande: Sverker Holmgren