Lika-villkorsarbete vid matematiska institutionen

Matematiska institutionens lika-villkorsgrupp har till uppgift att utarbeta åtgärder som ”har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 kap. 1§.)

Lika-villkorsplan 

En ny lika-villkorsplan är under framtagande. Läs den äldre planen på länken nedan.
Likavillkorsplan 2016–18

Medlemmar i lika-villkorsgruppen

Rolf Larsson är lika-villkorsombud. I lika-villkorsgruppen ingår, utöver Rolf, Shumin Pan, Thomas Kragh, Helena Jonsson och Bim Gustavsson

Senast uppdaterad: 2021-02-16