Årsmöte för Matematiska föreningen i Uppsala

  • Datum: –19.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119 eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63180332108
  • Webbsida
  • Arrangör: Matematiska föreningen
  • Kontaktperson: Anders Israelsson
  • Sammanträde

Matematiska Föreningen i Uppsala bjuder härmed in till årsmöte. Deltagande via Zoom är möjligt, se nedan.

Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att skjuta upp vårens prisutdelning på obestämd tid och vi ber om att få återkomma med detaljer. De punkter som behandlas är följande:

 

Mötets öppnande

Val av ordförande

Val av sekreterare

Val av justeringsperson

Mötets behöriga utlysande

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Ekonomisk berättelse

Styrelsens ansvarsfrihet

Val av ordförande

Val av kassör

Val av styrelseledamöter

Val av revisorer

Val av valberedning

Motioner

Övriga frågor

 

Motioner skickas till anders.israelsson@math.uu.se

För mer information: https://www.math.uu.se/utbildning/student/matematiska-foreningen/