Lika villkorsarbete vid matematiska institutionen

Matematiska institutionens likavillkorsgrupp har till uppgift att utarbeta åtgärder som "har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder". (Citatet kommer från Diskrimineringslagen: SFS 2008:567, 1 kap. 1§.)

Lika villkorsplan 2016-2018

Ladda ner likavillkorsplanen

Medlemmar i lika villkorsgruppen

Matematiska institutionens styrelse utgör tillsvidare lika villkorsgrupp. Ett lika villkorsombud kommer att utses inom kort.