Självständiga arbeten i matematikdidaktik

 • Carlbaum, Willhelm

  Jämförelse mellan nuvarande version av Gy11 och Skolverkets förslag till revidering

  2020.

  Open access
 • Hemmingsson, Isak

  Det är kul om det går bra!: En kvalitativ intervjustudie om matematik-elevers motivation

  2020.

  Open access
 • Lindén, Marta

  Användartyper och spelbaserad inlärning som matematikdidaktisk metod

  2020.

  Open access
 • Segerdorff, Lisa

  Algebra i gymnasieskolans läroböcker: Vilka förutsättningar för lärande skapar läroböckerna?

  2020.

  Open access
 • Johansson, Emelie

  Samma mål, samma möjligheter?: En läromedelsanalys om likvärdighet av vardagsmatematiska kunskaper i Matematik 1

  2020.

  Open access
 • Kjørnæs Hanssen, Kristine

  A literature review about students’ learning outcomes when incorporating ethnomathematics

  2020.

  Open access
 • Sjösten, Emma

  Komplexa tal i gymnasiematematikens läromedel

  2019.

  Open access
 • Juslenius, Adina

  Klasskamrater som resurser i matematikundervisning

  2019.

  Open access
 • Hemmingsson, Isak

  Är lärare redo för den digitala världen?: En kvalitativ studie av matematiklärares användning av och syn på digitala verktyg

  2019.

  Open access
 • Löf, Max

  Den digitala skolan

  2019.

  Open access
 • Law, Jacob

  Läroböckernas roll för gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri

  2019.

  Open access
 • Kjellerstedt, Eric

  Hur matematik tillämpas i läromedel för kemi 1 & 2

  2019.

  Open access
 • Eriksson, Maja

  Programmering i matematikundervisningen: En studie om matematiklärares syn på, och praktikav programmering i undervisningen

  2019.

  Open access
 • Kyhlström, Ida

  De matematiska förmågorna: En bakgrund till uppkomsten av de matematiska förmågorna i lgy11

  2018.

  Open access
 • Larsson, John

  Lärares och elevers användning av GeoGebra inom analytisk geometri på gymnasiet

  2018.

  Open access
 • Wallén, Maja

  Sannolikhet och statistik: förekomst och presentation i gymnasieskolans matematik

  2018.

  Open access
 • Linder, Monika

  Vilka språkliga svårigheter upplever nyanlända elever i matematikundervisningen?

  2018.

  Open access
 • Johansson, Johanna

  Räcker läroboken till?: – en jämförande innehållsanalys av gymnasieskolansmatematikläromedel

  2018.

  Open access
 • Eriksson, Maja

  Matematikens historia i gymnasieskolan: En analys av läroböcker för matematik 1b

  2018.

  Open access
 • Höglund, Joel

  Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?

  2017.

  Open access
 • Karlsson, Matilda

  Elever med svenska som andraspråk och deras svårigheter med skolmatematiken – en undersökning om lärares erfarenheter och upplevelser

  2017.

  Open access
 • Gustavsson, Henrik

  ”Skolfiaskot” och matematikdidaktiken: Läroplanens inverkan på elevernas matematikkunskaper

  2016.

  Open access
 • Fredriksson, Christina; Johansson, Johanna

  Imitativt, kreativt eller något däremellan?: – en analys av matematiskt resonemang i två läroböcker på universitetet

  2016.

  Open access
 • Gürler, Burch

  En studie om den finländska matematikdidaktiken

  2016.

  Open access
 • Neovius, Sofia

  Consistency and Quality Control: Differences and similarities regarding exam task constructionand syllabus content between IB Maths SL and Maths 1-4 atthe Swedish Natural Sciences Programme

  2016.

  Open access
 • Kronosjö, Anton

  Utvecklingen av läromedlet Amathing

  2016.

  Open access
Senast uppdaterad: 2021-04-01