Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.

Observera att prisutdelningen som skulle ha hållits våren 2020 skjuts upp på obestämd tid med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Styrelsen ber om att få återkomma gällande detta.


Årsmöte 2020

Matematiska Föreningen i Uppsala bjuder härmed in till årsmöte onsdagen den 27 maj 2020 klockan 17.15 i 64119. Deltagande online (via Zoom) är möjligt, se detaljer nedan. De punkter som behandlas är följande:
 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsperson
 • Mötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Motioner
 • Övriga frågor

Motioner skickas till anders.israelsson@math.uu.se.

Klicka här för att delta via Zoom (tillgängligt 30 minuter innan mötets början). Mötes-ID: 631 8033 2108.

Verksamhetsberättelse 2019


KORT HISTORIK

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.


Styrelse


STADGAR

Här finns föreningens stadgar.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Acta Matematica

Sammankomst vid Flustret 1894

Sammankomst vid Flustret 1894 med text

Protokoll 1869-02-18, klockan 18.00

Protokoll 1874-02-19, klockan 18.00

Protokoll 1883-02-08, klockan 18.00

Protokoll 1895-02-21, klockan 18.00